Algemene voorwaarden “LOTUS®”-woordmerk en beeldmerk van de organisatie LOTUS

De organisatie LOTUS is eigenaar van de handelsnaam LOTUS, van het woordmerk LOTUS, hierna “het woordmerk” en het beeldmerk, hierna “het logo”.

Gebruik van het woordmerk en het logo is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie LOTUS en onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven. Toestemming voor gebruik van het woordmerk en logo wordt verleend middels een overeenkomst met de organisatie LOTUS en/of een door haar gelicentieerde partij die het recht heeft sub-licenties te verstrekken en geldt voor de in die overeenkomst overeengekomen termijn.

Gebruik woordmerk in relatie tot samenwerking met organisatie LOTUS

De organisatie LOTUS hecht veel waarde aan inhoudelijke samenwerking met partners. Het kan voorkomen dat het woordmerk in dat kader wordt gebruikt in een uiting, bijvoorbeeld in uitgaven, op producten of op de website van een derde partij.

Voorwaarden woordmerk en het logo gebruik

Gebruik is zoals voormeld toegestaan indien daartoe een overeenkomst (met organisatie LOTUS of toegestaan door organisatie LOTUS) is gesloten en is gebonden aan de volgende voorwaarden:

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ziet toestemming alleen op gebruik van het woordmerk en/of logo in de Benelux.
 2. Voor het gebruik van het woordmerk en/of logo wordt in principe een financiële vergoeding gevraagd.
 3. Toestemming voor gebruik van het woordmerk ziet alleen op de uitgave, het product of de uiting waarvoor de toestemming is aangevraagd en verleend. Voor iedere wijziging daarvan moet opnieuw toestemming worden gevraagd.
 4. De toestemming voor het gebruik van het woordmerk en/of logo geldt zolang er sprake is van een samenwerking tussen de organisatie LOTUS en de samenwerkende partner(s) ten aanzien van het gebied, product of uitgave waarop het gebruik van het woordmerk ziet. Na beëindiging van deze samenwerking dient het gebruik van het woordmerk en/of logo direct te worden gestaakt en zal ook een bestaande overeenkomst tussen partijen worden beëindigd.
 5. De rechten op het woordmerk en logo zijn voorbehouden aan de organisatie LOTUS.
 6. Het woordmerk mag slechts worden gebruikt, wanneer ook de uiting waarin dit staat correct is. Iemand is een LOTUSslachtoffer wanneer diegene in het bezit is van een gecertificeerd diploma LOTUS. Ook de overige rollen mogen slechts worden aangeduid met gebruik van het woordmerk wanneer het gecertificeerde instructeurs e.d. betreft zoals hierna omschreven onder ‘rol van de organisatie LOTUS’.
 7. Het gebruik van het logo en woordmerk is voorbehouden aan de aangesloten LOTUSkringen van de organisatie LOTUS. Toestemming aan derden voor het gebruik van het logo dient te worden aangevraagd bij de organisatie LOTUS, bureau merkbescherming. (Aan individuele leden of particulieren wordt het gebruik van het logo en/of woordmerk niet toegestaan).

Aanvraagprocedure
Tenzij (reeds) anders is overeengekomen, kan toestemming voor het gebruik van het woordmerk of logo als volgt worden aangevraagd:

 1. Via post of e-mail. Een dergelijke aanvraag kan schriftelijk gericht worden aan het bureau merkbescherming van de organisatie LOTUS.
 2. De aanvraag dient te worden voorzien van een duidelijk voorbeeld van de uitgave, het product of de uiting, inclusief de gewenste locatie van het woordmerk en/of het logo en de tekst die gebruikt zal worden.
 3. Na ontvangst van de aanvraag zal de organisatie LOTUS zo spoedig mogelijk laten weten of de aanvraag wordt goedgekeurd en ontvangt u een licentieovereenkomst.
 4. De definitieve versie van de uitgave, het product of de uiting waarin het woordmerk en/of logo is verwerkt, dient met de getekende licentieovereenkomst aan de organisatie LOTUS te worden teruggestuurd voordat het woordmerk of logo daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Dit kan zowel per post als per e-mail.

Rol van de organisatie LOTUS

De organisatie LOTUS is geen certificerende instelling. De organisatie LOTUS geeft zelf geen opleidingen die leiden tot het geldig diploma LOTUS en neemt daarin geen examen af. Het zijn de instructeurs LOTUS die bij de LOTUSkringen de opleiding verzorgen tot LOTUS-slachtoffer en het verlengen van de diploma’s LOTUS.

Het gecertificeerd diploma LOTUS wordt vervolgens uitgereikt door een door de organisatie LOTUS erkende certificerende instelling.

De instructeurs LOTUS (van de LOTUSkringen) dienen elk jaar te bewijzen dat zij competent  zijn en hiertoe de regionale bijscholingslessen te volgen om de opleiding tot LOTUSslachtoffer en de bijscholingsavonden aan de kringleden te mogen verzorgen.
De opleiding (en ook de regionale bijscholingsbijeenkomsten) tot instructeur LOTUS wordt verzorgd door de docenten LOTUS  welke opleiding leidt tot het certificaat instructeur LOTUS, uitgereikt door Het Oranje Kruis.

Let op: wanneer een opleidingsinstituut dat niet is aangesloten bij of een samenwerking-overeenkomst heeft met de organisatie LOTUS aangeeft te werken volgens de richtlijnen van de organisatie LOTUS, betekent dit niet dat deelnemers aan deze cursus automatisch door de organisatie LOTUS worden aangemeld voor een (onafhankelijk) gecertificeerd examen LOTUS dat door een erkende certificerende instelling wordt afgenomen.

Juiste en onjuiste formulering met betrekking tot het gebruik van het woordmerk LOTUS en LOTUSslachtoffer

Het merk LOTUS is in het verleden “misbruikt”. Nu eens als zelfstandig naamwoord (‘Wij hebben 3 Lotussen nodig.’), dan weer als werkwoord  (‘Wij hebben gelotust.’). Het woord LOTUS is een Benelux geregistreerd merk en kan slechts als zodanig gebruikt worden. Wij wensen als merkhouder de naam LOTUS zuiver houden en stellen deze voorwaarden om de naam alleen in de juiste context te gebruiken. De volgende formuleringen illustreren het juist en onjuist gebruik van het merk LOTUS:

Onjuist: Onze Lotusopleiding wordt gecertificeerd door de organisatie LOTUS.
Juist: Onze LOTUSopleiding leidt op voor het (onafhankelijk) examen LOTUS van een door de organisatie LOTUS erkende instelling.

Onjuist: Wij hebben voor de lesavond 4 lotussen aangevraagd.
Juist: Wij hebben voor de lesavond 4 LOTUSslachtoffers aangevraagd.

Onjuist: De EHBO vereniging heeft 3 lotussen als lid.
Juist: De EHBO vereniging heeft 3 gediplomeerde LOTUSslachtsoffers als lid.

Onjuist: Het was een prachtige oefening. We hebben met plezier gelotust.
Juist:  Het was een prachtige oefening. We hebben met plezier een optreden als LOTUSslachtoffer verzorgd.

Onjuist: Onze Lotuskring heeft 2 studieleiders.
Juist: Onze LOTUSkring heeft 2 instructeurs LOTUS.

Onjuist: Een Lotus wordt niet voor niets een simulatieslachtoffer genoemd.

(Deze formulering is onjuist, aangezien daarin wordt verwezen naar het LOTUS merk en vervolgens afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen daarvan. De acteurs worden altijd aangeduid als LOTUSslachtoffer.)

Onjuist: Lotusaanvragen.
Juist: Aanvragen LOTUSslachtoffer(s).

©organisatie LOTUS  21-2-2017