Het merk “LOTUS®”van de organisatie LOTUS

De ‘Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers’, kortweg LOTUS, is in mei 1975 in het leven geroepen door Het Oranje Kruis, met als doel assistentie te kunnen verlenen bij de opleidingen in de eerste hulp. Aanvankelijk waren alle LOTUSslachtoffers nog amateurs die natuurgetrouw letsels konden (en kunnen) uitbeelden met gebruik  van een diversiteit aan grimematerialen.

Inmiddels is  LOTUS in de wereld  van de eerste hulp een begrip en niet meer weg te denken.

In 2005 werd de directe koppeling met Het Oranje Kruis losgelaten en is de organisatie LOTUS  verzelfstandigd, wat leidde tot een paar aanpassingen:

-De opleiding instructeur LOTUS wordt tegenwoordig door de LOTUSkringen zelf bekostigd.
-De examinering van LOTUSslachtoffers en instructeurs LOTUS zijn de verantwoordelijkheid van Het Oranje Kruis als certificerende instelling. Het Oranje Kruis maakt hierbij gebruik van de expertise van de docenten LOTUS van de organisatie LOTUS.

Als gevolg van de verzelfstandiging  is het beeldmerk van de organisatie LOTUS, de lotusbloem, door de organisatie LOTUS geregistreerd. Hiermee onderscheidde de organisatie LOTUS zich in naamgeving niet.

In 2014 heeft de organisatie LOTUS ook het woord LOTUS als merk laten registreren. Daarmee is de organisatie LOTUS intellectueel eigenaar geworden van de naam LOTUS, maar met onze zusterorganisatie VLN is de organisatie LOTUS overeengekomen dat zij ook het woord LOTUS in hun handelsnaam mogen gebruiken.

Waarom deze registratie?

We willen eerst en vooral met deze registratie uitdrukking geven aan wat wij het belangrijkst achten:  kwaliteit. Nederland kent gelukkig een uitgebreid netwerk van eerstehulporganisaties en -verenigingen, medische beroepsgroepen en andere zorggerelateerde hulpverleningsinstanties. LOTUSslachtoffers hebben die kwaliteit inmiddels ook in al deze categorieën opleidingen bewezen.

Hoe bereiken en handhaven we de gewenste kwaliteit? Dat doen we door:

-het opleiden van vakbekwame docenten en instructeurs;
-het opleiden en bijscholen van alle bij de kringen aangesloten LOTUSslachtoffers;
-het bezoeken van de kringen en advisering inzake het lesplan en de examinering van de cursisten in opleiding.
-het opzetten van een kwaliteitssysteem ten behoeve van de opleidingen.

Die kwaliteit is ook de reden dat we willen voorkomen dat het woord LOTUS misbruikt wordt in de klassen waarin het merk nu is geregistreerd. Daarnaast willen we een einde maken aan het oneigenlijk gebruik van het woord LOTUS als werkwoord, eigennaam of bijvoeglijk naamwoord.

Gedurende een zeer korte tijd heeft ook nog de term “simulatieslachtoffer” bestaan. Deze term werd door Het Oranje Kruis ingevoerd, maar – op advies van de organisatie LOTUS – ook weer ingetrokken. Het is namelijk niet voldoende om alleen het grimeren en acteren te instrueren, zonder de oorzaak van een letsel erbij te kunnen plaatsen/betrekken.

De organisatie LOTUS heeft licentieovereenkomsten gemaakt. Deze zijn ervoor om diegenen die de naam LOTUS gebruiken voor hun – vaak commerciële – doeleinden duidelijk te maken dat het ons ernst is: wij willen de LOTUS in al haar facetten beschermen tegen “uitzendbureaus” en opleiders die het niet zo nauw met de kwaliteit nemen. Want kwaliteit, dáár staan we voor!